D1 Hričovské Podhradie - Lietavská LúčkaDiaľnice

Mostný objekt SO 205

V ďalšom článku zo série mostov na úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka sa bližšie venujeme mostnému objektu SO 205.

Most sa nachádza v katastrálnych územiach Bitarová, Bánová v km 30,898 a rieši premostenie údolia s poľnou cestou, potokom a preložkou cestnej komunikácie. Trasa diaľnice D1 v danom úseku je vedená v prechodnici a plynule nadväzuje na pravostranný smerový oblúk s polomerom  R= 1350m. Priečny sklon vozovky je konštantný, pravostranný 2,5%.

Základové pomery a spodná stavba

Taktiež ako aj pri ostatných mostných objektoch sa aj v tomto úseku nachádzajú pomerne zložité základové pomery. Vzhľadom na inžiniersko-geologický prieskum bolo navrhnuté založenie na hĺbkových veľkopriemerových pilótach pevnosti betónu C 25/30 a pri budovaní základov je stavebná jama zabezpečená svahovaním. Spodná stavba je tvorená vnútornými podperami tvaru „H“ a krajnými oporami, pričom všetky plochy betónových konštrukcií, ktoré prichádzajú do styku so zemnou vlhkosťou, sú opatrené penetračným a asfaltovým náterom za studena.

Konštrukcia mosta a výstavba

Most pozostáva z dvoch súbežných mostných konštrukcií, ktoré sú navrhnuté ako 11-poľové spojité nosníky. Každý z mostov tvorí jeden dilatačný celok a uloženie nosnej konštrukcie na spodnú stavbu bude realizované pomocou hrncových ložísk a vrubovými kĺbmi. Nosná konštrukcia je navrhnutá ako monolitická spojitá konštrukcia z predpätého betónu. Monolitická komôrka je pevnosti C 35/45 a priečny rez je tvorený komôrkovým prierezom konštantnej výšky a šírky. Konštrukcia vozovky je navrhnutá hrúbky 90mm v mieste jazdných pásov a hrúbky 10mm v priestore pod rímsami. Betonáž nosnej konštrukcie je uvažovaná na výsuvnej skruži v kombinácií s podpernou skružou postupne od jednej opory ku druhej a ako betonárska výstuž je použitá B500B.

Na rímsach sú navrhnuté oceľové zvodidlá a v mieste, kde sa nachádza rímsa s chodníkom je navrhnuté zábradlie. Odvodnenie je navrhnuté ako potrubné, tvorené odvodňovacími tvarovkami, ktoré vyúsťujú do potrubia. Spevnenie svahu pod mostom pri oporách bude lomovým kameňom do betónového lôžka a pri oboch oporách sú navrhnuté betónové revízne schody.

rsz_1img_9095 rsz_2img_9085 rsz_img_9086 rsz_img_9092

Fotograf : Palo K.

Related posts
D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Panelová obchádzka vydržala necelé 4 mesiace.

D1 Hričovské Podhradie - Lietavská LúčkaDiaľnice

Pred západným portálom tunela Žilina

D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Estakáda v Lietavskej Lúčke tesne pred dokončením.

D3 Svrčinovec - SkalitéDiaľnice

Východný portál tunela Svrčinovec

Prihlás sa pred odber noviniek!