D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Mostný objekt SO 204

Na diaľničnom úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka sa nachádza niekoľko rozostavaných mostných objektov. Radi by sme Vám postupne bližšie predstavili jednotlivé objekty z hľadiska smerových pomerov, nosnej konštrukcie, zakladania a príslušenstva mostov.

V tomto článku sa venujeme konkrétne mostnému objektu SO 204.

Tento most sa nachádza v katastrálnom území Bitarová, pričom diaľničný úsek vedie v smerovom oblúku s polomerom 900m. Samotné premostenie je tvorené dvoma samostatnými 7-poľovými mostmi s rozpätím max. 59,5m. Priečny sklon je konštantný 4% a konštrukcia má tvar uzavretého komôrkového prierezu.

Zakladanie a spodná stavba

V danom území sú pomerne zložité základové pomery a preto je most založený hĺbkovo na veľkopriemerových pilótach  (d=1200mm) do únosného podložia. Pilóty sú z betónu pevnosti C 25/30.

Spodná stavba mosta je tvorená medziľahlými piliermi (podperami) a krajnými oporami. Piliere majú tvar  H výšky od 9,92 m – 26,66m, pričom v každom pilieri sú osadené kapsy na kotvenie podperných nôh skruže. Na pilieroch sú osadené hrncové ložiská a najvyššie piliere sú spojené nosnou konštrukciou s vrubovými kĺbmi.

Nosná konštrukcia a príslušenstvo mosta

Nosnú konštrukciu mosta tvorí 7-poľový nosník z predpätého betónu pevnosti C 35/45. Most je vystužený betonárskou výstužou B500B a predpínacou výstužou systému Dywidag. Samotné predpätie je realizované s 15 a 19 lanovými injektovanými káblami. Nosná časť predpätia je tvorená 16ks spojkovanými káblami, pričom pri montáži týchto káblov sa počíta s prefabrikáciou, čo umožní úsporu času pri realizácii. Výstavba je realizovaná na mostnej výsuvnej skruži  od firmy Structuras.

Horná časť mostovky je ochránená izoláciou z asfaltových pásov, ktoré sa kladú na očistený povrch mostovky – zabezpečuje tak vodonepriepustnosť.  Odvodnenie je zabezpečené odvodňovačmi, ktoré sú zaústené do zberného potrubia.  Zvodidlá sú oceľové, pričom na vnútorných rímsach je navrhnuté zábradľové zvodidlo s ochranným oplotením. Most má byť kompletne dokončený v roku 2017.

Zdroj fotografií : diaľnice

Priebeh výstavby nosnej konšktrukcie Výstavba nosnej konštrukcie Most SO 204 Spodná stavba mosta - piliere tvaru H Systém predpínacej výstuže Dywidag

Related posts
D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Panelová obchádzka vydržala necelé 4 mesiace.

D1 Hričovské Podhradie - Lietavská LúčkaDiaľnice

Pred západným portálom tunela Žilina

D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Estakáda v Lietavskej Lúčke tesne pred dokončením.

D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Tunel Žilina je kompletne prerazený.

Prihlás sa pred odber noviniek!